Kontaktujte nás

 info@pickmanauto.cz

 +420 703 146 105

Príjmame objednávky

Podmienky ochrany osobných údajov

Správca

SYNPRO, s.r.o.

so sídlom:: Hlavní 406, 696 17 Dolní  Bojanovice

IČO: 29228298,

(ďalej len ako "správca")

Zapísaná vo verejnom registri u KS v Brne pod sp.zn. C 67094

Kontaktné údaje správcu:

email: kosutek@synpro.cz

tel.: +420 777 044 011

Účel pre spracovanie osobných údajov
Výkon podnikateľskej činnosti správcu podľa jeho oprávnení k podnikaniu, zvlášť v oblasti predaja poľnohospodárskej techniky a servisných služieb v tejto oblasti.

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobné údaje získavame od ich subjektov a spracovávame na základe týchto právnych dôvodov:

 • spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti
 • spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov
 • subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov

Nepracujeme so zvláštnou kategóriou osobných údajov (údaje o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženských vyznaní atď.), ktoré predstavujú väčšie riziko pre subjekt údajov pri prípadnom úniku.

Subjekty údajov

 • Klienti správcu
 • Zamestnanci
 • Návštevníci webových stránok správcu

Úmysel správcu odovzdávať osobné údaje do tretích krajín
Správce nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretích krajín mimo Európsku úniu. Správca má právo poveriť spracovaním osobných údajov spracovateľa, ktorý se správcom uzatvoril zmluvu a ponúka dostatočné záruky ochrany osobných údajov.

Doba uloženia osobných údajov
Správca spracováva osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú stanovenú právnymi predpismi.

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom
Právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel. Učinit tak je možno podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na prístup k osobným údajom
Právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú správcom spracované. Keď sú osobné údaje spracované, získanie prístupu spolu s následovnými informáciami o:

 • účeloch spracovania
 • kategóriách dotknutých osobných údajov
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupňené
 • plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené alebo ak nie je možné ju určiť, kritériách použitých ku stanoveniu tejto doby
 • existencii práva požadovať od správu opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracovania či práva vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
 • práve podať sťažnosť na dozornom úrade;
 • všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov
 • tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o použitom postupe, ako i význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania

Správca ponúkne kópiu spracovaných osobných údajov. Za druhou a každou ďalšou kópiou je správca oprávnený účtovať primeraný.

Právo na opravu
Právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa týkajú subjektu. S prihliadnutím k účelom spracovania právo na doplnenie neúplných údajov, a to aj ponúknutím dodatočného prehlásenia.

Právo na výmaz
Právo, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje subjektu, pokiaľ je udaný jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované
 • bol odvolaný súhlas, na ktorého základe boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie
 • osobné údaje boli spracované protiprávne
 • osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

Právo na výmaz sa neuplatní, pokiaľ je daná zákonná výnimka, zvlášť pretože spracovanie osobných údajo je nutné pre:

 • splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktorý sa na správcu vzťahuje
 • pre určenie, výkon alebo obhajobu právych nárokov

Právo na obmedzenie spracovania
Právo na to, aby správca obmedzil spracovanie osobných údajov v ktoromkoľvek z týchto prípadov

 • presnosť spracovávaných osobných údajov, spracovanie bude obmedzené na dobu potrebnú k tomu, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť
 • spracovanie protiprávne a obmedzenie ich použitia
 • správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale subjekt ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov

Pokiaľ bolo spracovanie obmedzené, môžu byť osobné údaje s výnimkou ich uloženia, spracované iba so súhlasom subjektu, alebo z dôvodu určenia, výkonu či objahoby právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie či niektorého členského štátu.

Právo na prenositeľnosť údajov
Právo, aby správca odovzdal osobné údaje subjektu spracované automatizovane na základe súhlasu inému správcovi v štrukturovanom, bežne pužívanom a strojovo čitateľnom formáte. Pri výkone tohto práva na prenositeľnosť údajov právo subjektu na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom druhému správcovi, ak je to technicky uskutočniteľné.

Ako môže subjekt svoje právo uplatniť?
Svoje práva plynúce so spracovaním osobných údajov môže subjekt osobných údajov kedykoľvek uplatniť kontakovaním správcu na vyššie uvedenej poštovej adrese a kontaktoch správacu.

Právo podať stažnosť
Ohľadom činnosti správcu alebo príjemcu osobných údajov môže subjekt podať sťažnosť, a to písomne na vyššie uvedenú poštovú adresu správcu, a to aj osobne v sídle správcu. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a čo je jej predmetom. V opačnom prípade alebo ak je to nutné k vybaveniu, správca vyzve k doplneniu v stanovenej lehote. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 kalendárnych dní a začína plynúť pravým pracovným dňom po jej doručení či doplnení. Sťažnosti sú vybavované bez zbytočného odkladu.

Na postup správcu je možné podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochorova 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

  Mám zájem
Páči sa vám Pickman Classic?

 - alebo - 

Nezáväzný dopyt

* - Povinné pole

Chcem skúšobnú jazdu

* - Povinné pole